Ngày tháng: 25/06/2024
Đang truy cập: 13

PHƯƠNG PHÁP THẦN HỌC TÍN LÝ - Phần 14/23 - Lm. Paul Ngô Đình Sĩ

PHƯƠNG PHÁP THẦN HỌC TÍN LÝ - Phần 14/23

Lm. Paul Ngô Đình Sĩ

-----------------------------

CHƯƠNG 5: HÌNH THỨC TIỂU LUẬN

II. Các trang phụ ở phần đầu

1. Bìa chính

 

HỌC VIỆN CÔNG GIÁO VIỆT NAM

Thần học Mục vụ Ngành nghề

 

 

 

 

(tựa đề của tiểu luận)

 

Giảng dạy giáo lý Công giáo trong thời đại 4.0

 

 

 

 

 

 

(Tên sinh viên)

Maria Nguyễn Thị Mây Bay

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo sư hướng dẫn: Phêrô Trần Cao Cả

Giáo sư giám khảo: Phaolô Nguyễn Văn Bi

 

Tháng 6 năm 2021

2. Lời Cảm ơn (Acknowledgement)

a. Nội dung và phương pháp

Các bạn thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã đóng góp vào thành công học tập và nhất là những người trực tiếp giúp mình hoàn thành tiểu luận. Lời Cảm ơn của một tiểu luận được đặt sau trang bìa, lời đề tặng và lời nói đầu, ngay trước phần tóm tắt luận văn của bạn (tóm tắt) và mục lục (tóm tắt).

Các bạn thường tự hỏi nên dùng lối văn trang trọng chính thức hay phong cách cá nhân để nhấn mạnh lòng tri ân mà các bạn muốn bày tỏ trong lời cảm ơn?

- Hãy viết đơn giản, chân thành và dễ hiểu! Tránh những công thức rườm rà và đối với những người các bạn cảm ơn, hãy đưa vào một dữ kiện cụ thể, một ví dụ hoặc một giai thoại rõ ràng về những gì họ đã giúp cho các bạn trong quá trình thực hiện tiểu luận.

- Các bạn cảm ơn ai? Hãy cảm ơn những người đã hỗ trợ các bạn hoàn thành tiểu luận. Có thể là hỗ trợ về mặt tình cảm, nghề nghiệp hoặc học tập.

- Trong phần Cảm ơn, chúng tôi thường thấy lời cảm ơn cho các nhân vật theo thứ tự sau đây:

+ Giáo sư hướng dẫn luận văn.

+ Đội ngũ giáo dục của Học viện.

+ Các giáo sư hoặc diễn giả khác trực tiếp giúp các bạn tiến bước trong việc thực hiện.

+ Người thân (gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, vợ / chồng, v.v.).

+ Các bạn hữu.

b. Ví dụ

This has taken me this far as the process was not as smooth as anticipated. The rest of the year 2010 no work was done due to an unfortunate marriage breakdown followed by laborious church procedures.

I thank God for the completion of this thesis, and also my son Tinodaishe Artwell Chemvumi for his prayers and being a good boy. I also would like thank friends locally, regionally, and abroad for their prayers and encouragement.

I would like to thank The Rev Prof Maake Masango for his support and encouragement. God has been and is still using him even to minister to the class and to me especially. I never thought I would complete this research but because of great support and care this has been made possible.

Lastly I would like to thank, the General Assembly Ministry Committee, the Ministry Secretary and The Mbare Presbyterian Church for affording me the opportunity to study further.

Dedication: This degree will be dedicated to all political violence victims that have now become survivors. Aluta Continua!!! Abasha Violence!!! Pamberi Nerunyararo!!!

3. Tóm lược (Abstract)

a. Phương pháp

Khi hoàn thành tiểu luận, các bạn thực hiện bản văn tóm tắt không dài quá một trang A4. Công việc này sẽ giúp cho các bạn nắm bắt lại các ý tưởng của mình và trình bày ngắn gọn cho người đọc. Chú ý:

- Chỉ viết bản văn tóm lược sau khi bạn đã hoàn thành tiểu luận.

- Một bản tóm lược hay nếu các bạn tuân theo một cấu trúc ý tưởng tốt.

- Các bạn phải thể hiện rõ ràng và mạch lạc nội dung chính của tiểu luận (tóm lược không chỉ dành riêng cho các giáo sư giám khảo, nhưng cho tất cả những ai muốn đọc, dù họ không có kiến thức về vấn đề đó).

- Và ...! Không sử dụng các ví dụ, cũng như không trình bày thông tin mới.

Mô hình cấu trúc ý tưởng của bản tóm lược:

- Mở đầu (mô tả vấn đề với 3 hoặc 4 dòng chữ): - Vấn đề của tiểu luận là gì? - Mục tiêu? - Câu hỏi chính? Nếu sinh viên có bất kỳ giả định nào, hãy trình bày ở đoạn này, và không viết tất cả các câu hỏi phụ ở đây.

- Đoạn 2 (4 hoặc 5 dòng chữ): - Bạn đã sử dụng (các) phương pháp / khái niệm nghiên cứu nào?

- Đoạn 3 (5 hoặc 6 dòng chữ): - Kết quả quan trọng nhất của bạn là gì?

- Đoạn 4 (Thảo luận với 10 dòng chữ): - Nghiên cứu trong tiểu luận có hợp lệ không? - Các giới hạn có thể có trong nghiên cứu là gì? - Có gợi ý nào cho nghiên cứu tiếp theo không?

- Đoạn 5 (Khuyến nghị với 5 dòng chữ) – Bạn muốn nói gì với người đọc?

- Kết luận: (2 hoặc 3 dòng) - Câu trả lời của bạn cho vấn đề đặt ra.

b. Ví dụ

The Parable of the Sower, a Path Through an Interpretive Maze Mark 4:1–20 by Elizabeth Krulick, 2020.

In his teaching, Jesus is well-known for his many parables and parabolic sayings. The parables of Jesus stand out as his prominent teaching method (Mark 4:33–34). They contain examples of his use of figurative language to communicate his mission and the kingdom of God in meaningful ways. Developments throughout the three main historical phases of parable interpretation have been a mix of helpful insight and troubling trends. The purpose of this thesis is to identify some of the beneficial methods from the three competing views in the history of parable interpretation and utilize them in the textual analysis of the Parable of the Sower in Mark 4:1–20 in order that Jesus’ approach to his parables and the appropriate application of the parable may more clearly be understood and communicated today. The three significant phases of the history of parable interpretation covered are: Patristic and Medieval allegorizing (2nd -14th century), Tradition Criticism (Jülicher, Dodd, Jeremias 1888- 1960), and Reader-Response (1970 to present). The concluding chapter is the application for the modern reader.

4. Mục lục

a. Nội dung

Trong các tiểu luận tiếng Anh, mục lục xuất hiện ở phần trước. Ở Pháp họ đặt phần này ở phần cuối luận văn. Các bạn có thể làm một mục lục tổng quát với các tựa chính ở phần trước, và mục lục chi tiết hơn ở phần cuối luận văn.

Các yếu tố trong mục lục

- Tựa đề của tiểu luận

- Trang bìa

- Lời nói đầu (nếu có)

- Lời tri ân

- Tóm lược

- Danh sách các giản đồ minh họa và các bảng

- Danh sách các cụm từ viết tắt

- Bảng chú giải thuật ngữ

- Dẫn nhập

- Phần Một: Luận đề chính và các luận đề phụ

- Phần Hai: Thảo luận và phê phán, phản đề

- Phần Ba: Tổng hợp vấn đề

- Kết luận

- Thư mục

- Phụ lục

- Mục lục

b. Ví dụ

Mục lục tổng quát của The Parable of the Sower, a Path Through an Interpretive Maze Mark 4:1–20 by Elizabeth Krulick, 2020.

CONTENTS

INTRODUCTION .................................................................................................   01

Chapter 1. Competing Views ...............................................................................   10

Chapter 2. The Setting and the Parable of the Sower (4:1–9)..............................   32

Chapter 3. The Disciples' Questions and Jesus’ Answer (4:10–12)......................   45

Chapter 4. Jesus Explains the Parable (4:13–20)..................................................   54

Chapter 5. Application ...........................................................................................   69

BIBLIOGRAPHY

5. Danh sách các giản đồ minh họa và các bảng trình bày (List of Tables and Figures)

- Trong một số thể loại tiểu luận của ngành khoa học xã hội nhân văn, kinh tế, chúng ta thấy các giản đồ minh họa, các bảng trình bày hay thống kê, các bạn phải thực hiện danh sách liệt kê các yếu tố này cùng số trang của chúng. Danh sách các biểu đồ ít thấy trong các tiểu luận thần học. Các bạn có thể tạo danh sách tự động với ứng dụng của Word.

- Ví dụ

https://library-resources.cqu.edu.au/learning-objects/images/table_of_fig&tab.gif

6. Danh sách các cụm từ viết tắt của các Tập san, Tự điển và các Tài liệu Giáo hội

Trong tiểu luận, các bạn có thể sử dụng những cụm từ ngữ chuyên ngành và thường viết tắt để bài trình bày được ngắn gọn và súc tích. Mặt khác, danh mục này cũng sẽ là nguồn tài liệu nghiên cứu cho các sinh viên thuộc các ngành khác. Vì thế tất cả các bạn cố gắng thực hiện danh sách các cụm từ viết tắt.

- Danh sách được sắp xếp theo trật tự ABC để người đọc có thể tham khảo một cách dễ dàng.

- Thông thường, danh sách các cụm từ viết tắt được trình bày trong một bảng gồm 2 cột, số lượng dòng chữ sẽ tùy thuộc vào số lượng cụm từ viết tắt mà sinh viên đã sử dụng trong bản văn.

+ Tựa đề của danh mục in đậm, căn lề giữa

+ Cột số 1 căn lề trái và cột số 2 tương ứng căn lề phải của trang giấy.

- Ví dụ

+ ACW     Ancient Christian Writers, Westminster (Maryl.).

+ ASS              Acta Sanctorum, Bruxelles.

+ AT         Ancien Testament.

+ BA         Bible d’Alexandrie, Paris.

+ BP         Biblia Patristica, Paris.

7. Từ điển thuật ngữ (Glossary)

Từ điển Thuật ngữ là bảng liệt kê tất cả các thuật từ quan trọng sử dụng trong luận văn của sinh viên, cần được giải thích ngắn gọn. Trong bảng thuật ngữ, phải sắp xếp các thuật từ theo thứ tự bảng chữ cái với lời giải thích hoặc định nghĩa ngắn gọn. Ví dụ:

- Ân sủng: theo thần học Công giáo là ân huệ hoặc phúc lành của Thiên Chúa ban cho con người không vì công đức hay công trạng của họ. Theo nghĩa rộng, ân sủng được Thiên Chúa trao ban cho loài người như sự sống, sáng tạo và sự cứu rỗi.

- Ba Ngôi: (tiếng Latinh: Trinitas) là Thiên Chúa, theo giáo lý của hầu hết các giáo hội thuộc cộng đồng Kitô giáo, Thiên Chúa là duy nhất, hiện hữu trong ba ngôi vị: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

- Công đồng Đại kết hay Công đồng Chung: là hội nghị gồm các Mục tử như Giáo hoàng, Hồng y, Giám mục hay các chức sắc hoặc chuyên gia thần học, được triệu tập chính thức với mục đích bàn luận và quyết định các vấn đề giáo lý và đức tin hoặc các quy luật của Giáo hội Công giáo.

Có hai loại Công đồng: Công đồng chung (còn gọi là Công đồng phổ quát) và Công đồng riêng. Công đồng chung có tất cả các Giám mục trên toàn thế giới tham dự, còn Công đồng riêng chỉ có một số Giám mục ở một vùng xác định. Một khác biệt nữa là công đồng chung do Giáo hoàng triệu tập, còn Công đồng riêng do một Sứ thần Tòa thánh chủ tọa dưới sự cho phép của Giáo hoàng...

-----------------------------

---Còn tiếp---

zalo
zalo